Notice

વિદ્યાર્થીમિત્રો,આ સાથે જણાવવાનું કે B. Com. Sem - 6 March-April 2023 ની માર્કશીટ્સ આવી ગયેલ છે.જે  તારીખ ૧૦/૦૬/૨૦૨૩ સુધી સત્વરે કોલેજ કાર્યાલયમાંથી મેળવી લેવી.વિદ્યાર્થીમિત્રો,આ સાથે જણાવવાનું કે બી.કોમ. સેમ.૧ નવેમ્બર ૨૦૨૨બી.કોમ.સેમ ૩ નવેમ્બર – ડીસેમ્બર ૨૦૨૨બી.કોમ.સેમ.૫ નવેમ્બર – ડિસેમ્બર ૨૦૨૨ઉપરોક્ત સેમેસ્ટર્સ ની રેગ્યુલર તેમજ એટીકેટી ની માર્કશીટ્સ આવી ગયેલ છે,  જે તારીખ ૨૭/૫/૨૦૨૩ સુધી  સત્વરે કોલેજ કર્યાલય માંથી મેળવી લેવી.25-04-2023 01:07 am