Notice


29-08-2023 03:25 amશ્રી જે.બી.ઠકકર કોમસ કોલેજ ભુજ ના S.Y. B.COM SEM-3 અને T.Y. B.COM SEM-5 ના ATKT ધરાવતા વિદ્યાથીઓના પરીક્ષા ફોર્મ તા : -  ૨૮-૦૮-૨૦૨૩ થી તા :-૦૮-૦૯-૨૦૨૩ સુધી સવારે ૯ થી ૧૨ દરમિયાન કોલેજ કાર્યાલય ખાતે ભરાશે. ATKT ધરાવતા તમામ વિદ્યાર્થીઓએ ATKT ની છેલ્લી માર્કશીટની નકલ સાથે જરૂરી ફી ની રકમ રોકડ ભરી અને જમા કરાવી.22-08-2023 03:42 am22-08-2023 01:10 am  • કચ્છ યુનિવર્સીટીનો ૧૮મો યુવક મહોત્સવ તોલાણી કોમર્સ કોલેજ, આદિપુર ના યજમાન પડે તા.૨૬-૨૭ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ (સંભવિત) ના યોજાશે. 
  • કોલેજ સ્પર્ધક તરીકે ભાગ લેવા ઈચ્છતા વિદ્યાર્થીઓએ સ્પર્ધાની યાદી જોઈ પ્રોફેસર ડો. એલ.પી.પરમાર પાસે નામ નોંધાવી લેવા.
  • એક સ્પર્ધામાં એક કરતા વધુ નામ આવશે તો તેમાંથી યોગ્ય પસંદગી કરવામાં આવશે.