Notice24-07-2021 05:35 am


ઓફ લાઈન શિક્ષણ સમયે વિદ્યાર્થીઓએ સાથે રાખવાનું સમંતિ પત્રકસમંતિ પત્રક

બી.કોમ સેમ-૨/૪/૬ ના જે વિદ્યાર્થીઓએ કોલેજ ઇન્ટરનલ પરીક્ષાના પેપર રી-ચેકિંગ માટે અરજી કરેલ હતી તેમનું પરિણામ જાહેર કરેલ છે. કોઈ પણ વિદ્યાર્થીના માર્ક્સમાં ફેરફાર થયેલ નથી. કોઈ વિદ્યાર્થીને પ્રશ્ન હોય તો  કોલેજ પરીક્ષા વિભાગનો સંપર્ક કરવો.